Menu

Deprecated: Non-static method JSite::getMenu() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/lchkgzcv/public_html/joomla/templates/gk_startup/lib/framework/helper.layout.php on line 109

Deprecated: Non-static method JApplication::getMenu() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/lchkgzcv/public_html/joomla/includes/application.php on line 536

Deprecated: Non-static method JSite::getMenu() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/lchkgzcv/public_html/joomla/templates/gk_startup/lib/framework/helper.layout.php on line 109

Deprecated: Non-static method JApplication::getMenu() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/lchkgzcv/public_html/joomla/includes/application.php on line 536
6 xu hướng phát triển dự án giống ledinhphong trong tương lai

6 xu hướng phát triển dự án giống ledinhphong trong tương lai

Sunshine Diamond River dñ án Quân 7 thé 2 cça Sunshine Group

Sunshine Diamond River quan 7 – Sunshine Group là mÙt đ­p đoàn BDS mÛi nÕi trong sÑ t§m nay gian 3 năm trß l¡i đây. Đây là đơn vË đã chi¿m giï hàng lo¡t quù đ¥t xinh đ¹p t¡i Sài Gòn, Hà NÙi, Nha Trang,... t¡i tp HÓ Chí Minh đơn vË này đã công bÑ 2 dñ án đó là Sunshine City Sài Gòn và Sunshine Diamond river và theo Các thông tin nÙi bÙ chúng tôi nh­n đưãc thì chç đ§u tư Sunshine Group s½ ti¿p tåc cho ra m¯t Nhïng dñ án mÛi trong năm 2019 này t¡i Nhïng khu vñc như Qu­n 2, Qu­n 4 và Qu­n 7.

trong suÑt t¡i gian qua, nhà đ§u tư này đã xây dñng thành công nhïng dñ án lÛn m¡nh tÍa l¡c trong phân khúc b¥t đÙng s£n cao c¥p: khu vñc căn hÙ chung cư cao c¥p Sunshine City Hà NÙi, dñ án Sunshine Garden, Sunshine River,... khá thành công đà tÛi hôm nay Sunshine Group trß nên mÙt thương hiÇu mÛi vïng m¡nh hơn thË trưÝng b¥t đÙng s£n nưÛc nhà.

Thông tin dñ án chia s» vì Lê Đình Phong - dñ án Sunshine Diamond River là Dòng s£n ph©m ti¿p theo cça t­p đoàn Sunshine Group cũng là dñ án thé 2 đưãc xây dñng và chào bán t¡i sàn Qu­n 7. t¡o kh£ năng nh¯c ngay dưÛi khi g·t hái đưãc th¯ng lãi të dñ án TrưÛc h¿t mang tên Sunshine City Sài Gòn thì đươn vË nhà đ§u tư này t¡o thêm đÙng năng mÛi nh±m di chuyÃn sâu vô sàn b¥t đÙng s£n Qu­n 7 VÛi dñ án thé 2 còn lÛn m¡nh hơn dñ án thé nh¥t.

Ngay bên sau đây là Nhïng thông tin kinh ti¿t nh¥t vÁ du an Sunshine Diamond River Quý khách có thà xem ngay nh±m có thêm thông tin.

sunshine diamond river

Sunshine Group thành m¯t dñ án Sunshine Diamond River Qu­n 7

t¡o tên kinh doanh là Sunshine Diamond River, dñ án căn hÙ chung cư Qu­n 7 đã đưãc đưa vào triÃn khai xây bßi đơn vË yên Phong làm nhà th§u thi công chánh cho dñ án. Ngay të trong quý 1/2019 https://ledinhphong.vn/danh-muc/can-ho-quan-7/ thì ho¡t đÙng triÃn khai phát triÃn cũng như chu©n bË cho buÕi thành m¯t Quý khách hàng đã đưãc Sunshine Group t­p trung chu©n bË càng cái chu đáo nh¥t.

Dñ ki¿n trong tháng 8/2019 nhà đ§u tư Sunshine Diamond River s½ GiÛi thiÇu chính théc Dòng s£n ph©m mÛi này l¡i Khách hàng cùng chç m«u Sunshine Diamond Qu­n 7. Tuy là càng dñ án mÛi đưãc triÃn khai nhưng chung cư Qu­n 7 này mau l¹ trß ra thu hút VÛi k¿ ho¡ch Marketing tuyÇt vÝi cça doanh nghiÇp đ§u tư cũng như Các chç môi giÛi BDS trong sÑ đó t¡o SaleReal. Thông tin chính théc dñ án Sunshine Diamond River Quý khách t¡o thà coi ngay t¡i ledinhphong.vn chi ti¿t, chánh xác và Các nh­n đËnh cça chuyên gia.

Là mÙt đơn vË nÕi lên nha nhóng trong sÑ chëng t¡i gian khác ng¯n nhưng Sunshine đã kh³ng đËnh mình b±ng Nhïng minh chéng cå kh£ năng và đưãc khách hành đánh giá cao VÛi Các S£n ph©m b¥t đÙng s£n të chung cư, văn phòng, trung tâm kinh doanh,... khi tÛi tay Quý khách và đem đ¿n sñ thành công Làm cho đơn vË này có đưãc đáng tin c­y trong lòng Khách hàng.

vË trí Sunshine Diamond River là sÑ 422 tÍa l¡c trên đưÝng Đào Trí thuÙc khu phưÝng Phú Thu­n, Qu­n 7. Đây là mÙt điÃm đ¹p VÛi khá nhiÁu ch× Vưãt b­c mà mÙt trong đ¥y thì đây cũng là khu vñc n±m cça khu đô thË Phú mù Hưng ( cái t§m 250m ). Phú h£o Hưng vÑn đã nÕi ti¿ng të lâu là trung tâm tài chính - tài chính lÛn m¡nh cça tp HÓ Chí Minh, ĐÑi vÛi đËa th¿ liên k¿ khu đô thË này vàng r±ng s½ đem l¡i khá các ích lãi të phía ngoài cho sñ xây dñng cça can ho chung cu quan 7 này.

tÕ sÑ vÑn đ§u tư mÍi dñ án khu đô thË Qu­n 7 này dñ ki¿n s½ rơi vô kho£ng 25.000 t÷ đÓng, diÇn tích xây là 112.585m2, s½ có tÕng cÙng 4000 S£n ph©m chung cư đ³ng c¥p đưãc mß bán. M­t đÙ xây toàn bÙ dñ án s½ là 23,6% ĐÑi vÛi måc đích xây nên mÙt khu vñc đô thË non thân t¥t và tân ti¿n.

sunshine diamond river

M·t b±ng chính théc đưãc công bÑ bao gÓm có 8 tòa Block trong đ¥y s½ có 4000 chung cư cùng vÛi Nhïng vË th¿ tiÇn ích, dËch vå đ³ng c¥p khác như s£nh đón khác, hÓ bơi vô cñc, trung tâm hÙi nghË, ... điÃm sáng trên cùng đó là khu dËch vå ĐÑi vÛi bà bơi vô tuyÇt, vưÝn cây xanh, quán cafe, và đây là điÃm có đÙ cao tuyÇt mù cùng điÁu kiÇn tuyÇt h£o đà ng¯m c£nh thành phÑ Sài Gòn cũng như dòng sông uÑn lưãn xung quanh.

Lê Đình Phong nh­n đËnh Sunshine Diamond River là càng dñ án tuyÇt đÑi NÕi trÙi và ch¯c h³n s½ là dñ án nóng hơn thË trưÝng căn hÙ năm 2019 mang vÁ thành công cho doanh nghiÇp và Quý khách hàng.

bÝ b¿n bán chung cư Sunshsine Diamond River Qu­n 7

tÍa l¡c trong khu vñc đang khá thu hút vÁ BDS cũng như xây lÛn cça H¡ t§ng, quan 7 đang là điÃm có trË giá b¥t đÙng s£n tăng mau vào hàng nh¥t cça tp HÓ Chí Minh. viÇc cça chung cư Sunshsine Diamond River là n±m ngay khu vñc trung tâm và liên k¿ VÛi đ¡i đô thË Phú mù Hưng thì các Khách hàng dñ đoán bÝ b¿n bán cça căn hÙ chung cư mÛi Qu­n 7 này s½ t¡i méc cao.

v­y bÝ b¿n bán chánh théc dñ án mÛi cça Sunshine Group ß Đào Trí là bao nhiêu? Con sÑ chánh théc là 55 – 65 triÇu/m2 phå thuÙc vô S£n ph©m cũng như vË th¿ Các chung cư nh±m méc giá có thà giao đÙng lên xuÑng trong chëng đ¥y.

du an sunshine diamond river

nh­n xét khách thà mà nh¯c thì ledinhphong th¥y méc giá này là t¡i méc trung bình trong phân khúc cao c¥p hiÇn t¡i. VÛi méc giá này Quý khách hàng s½ có đưãc gì?

+ mÙt căn hÙ chung cư tÍa l¡c ngay trung tâm Qu­n 7, g§n khu vñc Phú mù Hưng.

+ m·t tiÁn đưÝng Đào Trí g¯n k¿t qua Thç Thiêm.

+ di chuyÃn mau l¹ l¡i trung tâm Sài Gòn và Nhïng qu­n xung quanh.

+ thi¿t k¿ tân ti¿n, cơ sß v­t ch¥t và an toàn.

+ không gian sÑng & nghÉ ngơi ch¥t Lưãng cao.

+ các cơ sß v­t ch¥t nÙi khu vñc bên trong tiêu chu©n năm sao.

+ DiÇn tích t§m xanh lÛn m¡nh.

+ tÍa l¡c trong khu dân cư hiÇn hïu.

+ các cơ sß v­t ch¥t ngo¡i khu.

+ Là mÙt S£n ph©m BDS tÛi të tên tuÕi Sunshine Group.

+ bÝ b¿n bán hãp lý.

Như nhiên đ§u tư dñ án Sunshine Diamond River ch¯c ch¯n s½ là quy¿t đËnh chính xác mà Các chç đ§u tư giàu kinh nghiÇm vàng ch¯n s½ đëng thà bÏ qua.

Website URL: