Menu

Deprecated: Non-static method JSite::getMenu() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/lchkgzcv/public_html/joomla/templates/gk_startup/lib/framework/helper.layout.php on line 109

Deprecated: Non-static method JApplication::getMenu() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/lchkgzcv/public_html/joomla/includes/application.php on line 536

Deprecated: Non-static method JSite::getMenu() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/lchkgzcv/public_html/joomla/templates/gk_startup/lib/framework/helper.layout.php on line 109

Deprecated: Non-static method JApplication::getMenu() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/lchkgzcv/public_html/joomla/includes/application.php on line 536
8 cơn sốt trong thị trường khi bán can ho Hiyori Garden Tower da nang pirealtor

8 cơn sốt trong thị trường khi bán can ho Hiyori Garden Tower da nang pirealtor

chç đ§u tư dñ án Hiyori Garden Tower

cùng sñ phát triÃn m¡nh m½ cça sàn b¥t đÙng s£n t¡i thành phÑ Đà Nµng xinh đ¹p, trong sÑ thÝi gian g§n đây đã có không ít Nhïng Dòng s£n ph©m xa l¡ đưãc hình ra và xây dñng lÛn m¡nh, trong sÑ đó có Hiyori Garden Tower, đây chánh là 1 trong Nhïng Dòng s£n ph©m chi¿n lưãc đưãc đ§u tư xây dñng të mÙt nhà đ§u tư đ¿n të Nh­t B£n.

chç đ§u tư dñ án Hiyori Garden Tower là ai? đáng tin c­y cça tên tuÕi này v­y nào? chç đ§u tư s½ áp dång Các h¡ng måc quy ho¡ch t¡i căn hÙ chung cư Hiyori Garden Tower nên sao? đ¥y chánh là mÙt sÑ v¥n đÁ mà Nhïng Khách hàng đang t¡o thå quan tâm Khái quát lÛn m¡nh nh¥t.

Chia s» të Các chuyên gia PiRealtor Team ß bài vi¿t này, chúng tôi s½ l§n lưãt thông tin tÛi Quý khách hàng Nhïng tin téc xa l¡ nh¥t vÁ Hiyori Garden Tower Đà Nµng xoay quanh nhà đ§u tư, Khách hàng đang quan tâm đ¿n căn hÙ cao c¥p này không thành bÏ qua bài vi¿t.

Hiyori Garden Tower

chç đ§u tư dñ án Hiyori Garden Tower

Đưãc hình thành hơn quù đ¥t rÙng 2.077,6 mét vuông to¡ l¡c trên cung đưÝng Võ Văn KiÇt huy¿t m¡ch, dñ án Hiyori Garden Tower do công ty cÕ ph§n BDS Sun Frontier đ§u tư áp dång.

Đây chính là mÙt trong Các t­p đoàn b¥t đÙng s£n d«n đ§u l¡i të Nh­t B£n, t¡o đáng tin c­y và tiÁm năng tài chính vïng lÛn. Theo thông tin nh­n đưãc, chç đ§u tư dñ án Hiyori Garden Tower t¡o trå sß đ·t ß 2-2 Yura Kucho mÙt Chome, thuÙc đËa ph­n ra phÑ Tokyo, Nh­t B£n và đã t¡o hơn 20 năm chi nghiÇm ho¡t đÙng trong sÑ lĩnh vñc b¥t đÙng s£n.

Các lĩnh vñc ho¡t đÙng chính cça t­p đoàn thương hiÇu này đó chính là đ§u tư, điÁu phÑi, c£i t¡o và khai thác BDS cho thuê là nhà y¿u. trong đó, hiÇn hïu đó chính là Nhïng h¡ng måc như chung cư đ³ng c¥p, khách s¡n và Nhïng khu resort là Nhïng h¡ng måc “sß trưÝng” mà chç đ§u tư căn hÙ Hiyori Garden Tower Đà Nµng đang triÃn khai.

du an Hiyori Garden Tower

Hiyori Garden Tower chánh là 1 trong Các dñ án l¡ đưãc đơn vË này đ§u tư r¥t nhiÁu tâm huy¿t ĐÑi vÛi cái théc qu£n lý v­n hành và c¥u trúc đem lÑi và chu©n Nh­t B£n. nhÝ đ¥y, dñ án mà nhà đ§u tư Sun https://pirealtor.net/hiyori-garden-tower/ Frontier ViÇt Nam này áp dång đưãc khá nhiÁu Khách hàng và đÑi tác tin tưßng chÍn làm đơn vË đÑi tác.

Tham gia cùng áp dång Nhïng h¡ng måc t¡i dñ án còn t¡o thå tham gia cça đông đ£o Các đÑi tác tin c­y đưãc nhà đ§u tư Sun Frontier chÍn như: đơn vË thi¿t k¿ ki¿n trúc đó chính là viÇn quy ho¡ch xây Đà Nµng hay còn đưãc gÍi là UPI Đà Nµng.

VÛi đÙi ngũ chuyên mĩ đ§y sáng gây và giàu kinh nghiÇm, Các h¡ng måc c¥u trúc nÙi th¥t căn hÙ chung cư Hiyori Garden Tower do công ty tinh th§n trách nhiÇm hïu h¡n tư v¥n k¿t c¥u phát triÃn ki¿n V¡n Tín.

Và đ£m nhiÇm v¥n đÁ thi công phát triÃn t¡i dñ án đó chánh là nhà th§u thi công là Công ty cÕ ph§n Dinco (Đà Nµng) VÛi đÙi ngũ nhân công lành nghÁ, giàu kho£n nghiÇm. Nhïng căn hÙ chung cư ß Hiyori Garden Tower s½ vì ngân hàng Vietcombank – kho£n nhánh Đà Nµng s½ đ£m nhiÇm vai trò b£o lãnh và giúp Các thç tåc kinh t¿ đ¿n VÛi Quý khách khi t¡o đòi hÏi.

du an Hiyori Garden Tower

Quy mô dñ án Hiyori Garden Tower

Đưãc đ§u tư áp dång do công ty cÕ ph§n b¥t đÙng s£n Sun Frontier đ§u tư và xây, dñ án Hiyori Garden Tower ©n chéa quù đ¥t rÙng 2.077,6 mét vuông, to¡ l¡c ß đËa th¿ trung tâm ra phÑ Đà Nµng VÛi sñ hiÇn hïu là 4 m·t tiÁn đưÝng rÙng lÛn m¡nh, bao gÓm: Võ Văn KiÇt, an Trung Đông, Ph¡m Quang ¢nh, Ph¡m Cñ SÑ lưãng.

Chi¿m ưu th¿ k¿ ho¡ch đó chính là cung đưÝng Võ Văn KiÇt, Làm k¿t nÑi trñc ti¿p l¡i sân bay quÑc t¿ Đà Nµng chÉ trong vòng chưa đ§y 5 phút. phía c¡nh đ¥y chánh là Nhïng h¡ng måc đưãc l¯p đ·t khoa hÍc đưãc chç đ§u tư áp dång ß Hiyori Garden Tower Đà Nµng.

ß căn hÙ chung cư Hiyori Garden Tower, m­t đÙ xây chi¿m t§m 51% tÕ diÇn tích, ĐÑi vÛi k¿t c¥u phát triÃn bao gÓm 02 t§ng h§m, bên trên đó chính là toà cao Ñc t¡o đÙ cao 28 t§ng nÕi và 1 t§ng áp mái.

phía trên Các t§ng đó chánh là thå bÑ trí cça 306 Dòng s£n ph©m, là Các căn hÙ đ³ng c¥p VÛi Các mô hình là căn hÙ có 2 phòng ngç và căn hÙ có 3 phòng ngç. DiÇn tích l¯p đ·t linh ho¡t të 66 l¡i 70 mét vuông dành cho chung cư có 2 phòng ngç, và diÇn tích të 132 l¡i 144 mét vuông cho h¡ng måc căn hÙ chung cư có 3 phòng ngç t¡i dñ án Hiyori Garden Tower. c¥u trúc tÕ diÇn tích sàn tòa chç là 31.163m2.

Hiyori Garden Tower

Nhïng h¡ng måc thi công t¡i căn hÙ Hiyori Garden Tower Đà Nµng s½ vì nhà th§u thi công Dinco Đà Nµng đ£m nhiÇm triÃn khai. cùng vÛi đÙi ngũ nhân công chuyên nghiÇp, giàu kinh nghiÇm trong viÇc triÃn khai Nhïng dñ án tương tñ, Quý khách t¡o thà an tâm vÁ Các h¡ng måc đang đưãc đ§u tư áp dång t¡i đây.

bên c¡nh nhà th§u thi công, Nhïng h¡ng måc t¡i dñ án Hiyori Garden Tower còn có thå tham gia cça Nhïng đơn vË c¥u trúc, ki¿n trúc, c£nh thÃ, ngân hàng b£o lãnh uy tín,… s½ góp ph§n nâng cao uy tín thương hưãng cũng như ch¥t Lưãng S£n ph©m t¡i căn hÙ chung cư Hiyori Garden Tower.

trên đây là Các thông tin tÕ hãp vÁ Hiyori Garden Tower Đà Nµng đưãc Nhïng chuyên gia PiRealtor c­p nh­t và đánh giá, đà t¡o thêm Nhïng thông tin khác vÁ dñ án, Quý khách có thà tham kh£o thêm Các bài vi¿t khác cça chúng tôi ß đây.

Website URL: