Menu

Deprecated: Non-static method JSite::getMenu() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/lchkgzcv/public_html/joomla/templates/gk_startup/lib/framework/helper.layout.php on line 109

Deprecated: Non-static method JApplication::getMenu() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/lchkgzcv/public_html/joomla/includes/application.php on line 536

Deprecated: Non-static method JSite::getMenu() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/lchkgzcv/public_html/joomla/templates/gk_startup/lib/framework/helper.layout.php on line 109

Deprecated: Non-static method JApplication::getMenu() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/lchkgzcv/public_html/joomla/includes/application.php on line 536
6 đặc điểm nổi trội nhất của Novahills Mui Ne Resort & Villas VNREP

6 đặc điểm nổi trội nhất của Novahills Mui Ne Resort & Villas VNREP

Thông tin đËa th¿ dñ án Novahills Mũi Né

Novahills Mũi Né là dñ án biÇt thñ biÃn Mũi Né đưãc t­p đoàn tên tuÕi Novaland đ§u tư và phát triÃn ß Mũi Né - Phan thi¿t, à dñ án h¥p d«n chéa đñng hơn 600 căn biÇt thñ 5 sao sang trÍng. mß ra bưÛc đ§u tư đ·c biÇt dành cho Nhïng chç đ§u tư chuyên nghiÇp, dñ án Novahills Phan Thi¿t đưãc nh­n xét là sß hïu đËa th¿ đ¹p nh¥t. nhiên vË trí dñ án Novahills t¡o Các ch× gì nÕi b­t? môi trưÝng an cư t¡i dñ án như v­y nào? g¯n k¿t giao thông të đËa th¿ dñ án? t¥t c£ s½ đưãc VNREP phéc thích hãp và gíi đ¿n Quý khách hàng trong sÑ bài vi¿t này.

vË th¿ dñ án Novahills Mũi Né t¡i đâu?

dñ án ©n chéa đËa th¿ vô cùng chi¿n lưãc ngay m·t tiÁn đưÝng Huónh Thúc Kháng, phưÝng Hàm Ti¿n, thành phÑ Phan Thi¿t, tÉnh Bình Thu­n. chéa đñng đËa th¿ đ¯c đËa trên đưÝng Huónh Thúc Kháng tuy¿n đưÝng biÃn Giúp dân cư đơn gi£n k¿t nÑi ĐÑi vÛi sân bay Phan Thi¿t, Ga Phan Thi¿t.

k¿t nÑi giao thông thu­n tiÇn të vË trí biÇt thñ Novahills Mũi Né

ĐÑi vÛi ưu điÃm n±m trong sÑ khu vñc đang đưãc thành phÑ đ§u tư quy ho¡ch bài b£n, Novahills Mũi Né đưãc hưßng t¥t c£ Các ưu điÃm mà khu vñc m¡ng l¡i vÁ k¿t nÑi giao thông.

Të đËa th¿ dñ án Novahills Phan Thi¿t Quý khách hàng dÅ dàng k¿t nÑi VÛi sân bay Phan Thiets chÉ chëng 15 phút đi hơn đưÝng Huónh Thúc Kháng, trung tâm thành phÑ Phan Thi¿t chÉ chëng 10 phút, di chuyÃn tÛi trung tâm thË tr¥n Mũi Né chÉ kho£ng năm phút,

h¥p d«n të đây, Quý khách hàng thu­n lãi k¿t nÑi VÛi Nhïng ch× du lËch, vui chơi, đáng lam th¯ng c£nh nÕi ti¿ng t¡i Phan Thi¿t như đÓi cát bay, tháp Posanu, sân golf Avani,...

VÛi thå thu­n lãi này Làm Novahills Mũi Né đưãc nhiÁu Khách hàng chào đón, vì tiÁm lñc thu hút khách cça dñ án vÁ sau.

bên c¡nh đó, tuy¿n cao tÑc D§u Giây - Phan Thi¿t s¯p sía triÃn khai s½ rút ng¯n nay gian di chuyÃn danh nói. Cå thÃ, Khách hàng chÉ m¥t t§m t§m 2 ti¿ng đà k¿t nÑi të TP. hÓ Chí Minh tÛi Phan Thi¿t, Nha Trang - Phan Thi¿t, Đà L¡t - Phan Thi¿t. điÁu này cũng s½ Làm gi£m thiÃu thå ùn t¯c trong sÑ lÙ trình đi cça Quý khách vÁ t¥t c£ bưÛc, nâng cái trË giá dñ án Novahills.

điÁu kiÇn an cư tuyÇt mù cho kó nghÉ dưáng.

khu nghÉ dưáng Novahills Mũi Né đem cách nghÉ dưáng xanh, lúc tÍa l¡c g§n biÃn mang l¡i c£m giác thư thái như đang hòa mình vô thiên th¿. Novahills Mũi Né resort & villas đưãc c¥u trúc VÛi nhïng kho£ng cây xanh xen k½ giïa Nhïng căn chç, m×i Compound đÁu có công viên rÙng, Các khu vñc di chuyÃn bÙ có cây non bao quanh và hưÛng ra biÃn.

đ¿n VÛi Novahills Mũi Né resort Quý khách đưãc tr£i nghiÇm đÝi sinh sÑng nghÉ dưáng và hòa mình ĐÑi vÛi tñ nhiên ngay ß chánh căn biÇt thñ cça mình. không gian non đưãc chç đ§u tư l¯p đ·t kh¯p t¥t c£ nơi, k¿t hãp VÛi hÇ thÑng tiÇn ích nÙi khu vñc đ¡t chu©n 5 sao đem tÛi cho du khách t­n hưßng điÁu kiÇn tràn ng­p s¯c xanh, đëng khí trong lành, yên bình đà t¡m quên đi đÝi an cư đô thË Ón ào và áp lñc. mÙt sÑ cơ sß v­t ch¥t NÕi trÙi nâng cái ch¥t SÑ lưãng đÝi sinh sÑng cça ngưÝi dân có kh£ năng kà l¡i như:

hÓ bơi ĐÑi vÛi diÇn tích lÛn m¡nh và cách nhìn vô trung tâm cça Nhïng căn villas ra gây đưãc thå chú ý ĐÑi vÛi Khách hàng đ¿n thăm thà mua căn nhà, phía c¡nh đ¥y xung quanh bà bơi còn đưãc l¯p đ·t hàng gh¿ nghÉ VÛi m¡ng lưÛi cây non.

khu vñc thà thao ngoài trÝi đưãc đ§u tư trang thi¿t bË tiên ti¿n cho Các bÙ môn thà thao như bơi lÙi, tennis, golf, bóng đá,... ß Nhïng không gian trong sÑ lành, khoáng đ¡t. ĐÑi vÛi måc đích đáp éng đòi hÏi rèn luyÇn séc khÏe, thư thái dành cho du khách khi tÛi nghÉ dưáng ß dñ án Novahills Mũi Né.

Công viên cây xanh nÙi khu VÛi quy mô lÛn đưãc chç đ§u tư bi¿n công mĩ nÙi khu nên càng là phÕi non VÛi hÇ thÑng cây xanh và th£m thñc v­t đ·c biÇt phong phú. nhân tÑ này đà mang tÛi cho du khách càng tr£i nghiÇm trong sÑ lành, dÅ chËu.

Ngoài nên, còn t¡o các lo¡i hình cơ sß v­t ch¥t khác như khu bãi t¯m riêng biÇt, siêu thË cơ sß v­t ch¥t, khu vñc vui chơi cho tr» em, vưÝn nưÛng,... l¡i ĐÑi vÛi Novahills Bình Thu­n Quý khách hàng t¡o thà t­n hưßng Nhïng dËch vå tiÇn ích ch¥t SÑ lưãng cao, đ³ng c¥p nh¥t. Xung quanh dñ án biÇt thñ Novahills Mũi Né có đ§y đç Các tiÇn ích ngo¡i khu vñc Novahill Mui Ne Resort & Villas VNREP đ³ng c¥p như trung tâm thương m¡i, hÇ thÑng trưÝng hÍc Nhïng đơn vË điÁu hành, bÇnh viÇn quÑc t¿,... đà đáp éng mÍi đòi hÏi lúc b¡n sÑng và làm viÇc t¡i đây, vàng h³n dñ án s½ đà đ¿n Nhïng ¥n tưãng và hài lòng cho Quý khách hàng.

VNREP tin h³n dñ án Novahills Mũi Né vàng r±ng s½ trß thành tñ đưÝng nghÉ dưáng hoàn h£o cho dân cư ViÇt Nam cũng như Khách hàng quÑc t¿, Làm thúc đ©y du lËch cça tÉnh BÌnh Thu­n kà khác biÇt và c£ nưÛc nh¯c cùng. Novahills Mũi Né đưãc đËnh lÑi trß thành mÙt trong sÑ Nhïng thiên đưÝng nghÉ dưáng hàng đ§u t¡i Phan Thi¿t ĐÑi vÛi m¡ng lưÛi tiÇn nghi đưãc chç đ§u tư Novaland đ§u tư càng t§m bài b£n đ¡t tiêu chu©n 5 sao, xéng cái thưãng lưu.

trên đây là Các thông tin mà VNREP đã tÕng hãp đà gíi l¡i Khách hàng, hi vÍng VÛi Các thông tin mà VNREP c¥p s½ là nguÓn tư liÇu bÕ nghi cho Khách hàng trong sÑ viÇc Tìm hiÃu vÁ dñ án biÇt thñ Novahills Mũi Né.

Website URL: