Menu

Deprecated: Non-static method JSite::getMenu() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/lchkgzcv/public_html/joomla/templates/gk_startup/lib/framework/helper.layout.php on line 109

Deprecated: Non-static method JApplication::getMenu() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/lchkgzcv/public_html/joomla/includes/application.php on line 536

Deprecated: Non-static method JSite::getMenu() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/lchkgzcv/public_html/joomla/templates/gk_startup/lib/framework/helper.layout.php on line 109

Deprecated: Non-static method JApplication::getMenu() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/lchkgzcv/public_html/joomla/includes/application.php on line 536
Hầu hết đều kinh ngạc về dungquoc

Hầu hết đều kinh ngạc về dungquoc

nh­n đËnh đËa th¿ dñ án Sunshine Venicia Qu­n 2

Sunshine Venicia Qu­n 2 đưãc giÛi chuyên bÝ b¿n nh­n xét là s½ trß ra dñ án căn hÙ đ³ng c¥p h¡ng sang ti¿p theo đưãc mß bán ß sàn b¥t đÙng s£n qu­n 2, cå thà là khu đô thË l¡ Thç Thiêm. Theo thông tin mà QuÑc Dũng Blog c­p nh­t đưãc të chç đ§u tư thì dñ án này ocfn có thà đưãc chào bán trưÛc c£ dñ án đã triÃn khai trưÛc đ¥y trong sÑ cùng vÛi khu vñc - Riverfront Residences và t¡i gian mß bán dñ sáng vô quý 3 5 2019.

Đưãc xây dñng bßi chç đ§u tư lÛn và đáng tin c­y vÁ BDS nên đëng chÉ chç đ§u tư mà ngay c£ Nhïng Quý khách có nhu c§u mua đÃ ß lâu dài cũng đ·c biÇt quan tâm l¡i đËa th¿ cça chung cư Sunshine Venicia qu­n 2. do nhiên, bài vi¿t dưÛi đây, QuÑc Dũng Blog s½ chia s» đ¿n Quý khách Các thông tin trÍng điÃm t¡o liên quan tÛi vË th¿ cça dñ án l¡ ß Thç Thiêm này, hi vÍng s½ đem đ¿n Các thông tin hïu ích nh¥t dành cho quý vË.

vË th¿ cça dñ án Sunshine Thç Thiêm t¡i đâu?

sunshine venicia thu thiem

Theo thông tin mà QuÑc Dũng Blog c­p nh­t đưãc thì căn hÙ Sunshine Thç Thiêm t¡o vË trí tÍa l¡c t¡i Lô đ¥t sÑ 2-8, khu đô thË Thç Thiêm, qu­n 2, TP HCM. Như Quý khách hàng cũng đÁu bi¿t, Thç Thiêm là mÙt khu vñc đô thË l¡ cça qu­n 2 kà riêng biÇt và là trung tâm hành chánh mÛi cça TP HCM kà cùng, đ³ng c¥p cça khu đô thË này sánh ngang ĐÑi vÛi cao c¥p cça Các khu đô thË khác trong khu vñc.

Thç Thiêm vÑn đưãc sí dång VÛi chéc lñc chính là bÕ sung thêm Các dñ án chéc năng đ³ng c¥p nh¥t mà khu vñc qu­n 1 hiÇn chưa t¡o. Và như th¿, Sunshine Venicia qu­n 2 trß ra chung cư chéa đñng vË trí đ·c biÇt, là “ trung tâm cça trung tâm mÛi”.

Lô đ¥t sÑ 2-8, khu đô thË Thç Thiêm, qu­n 2, TP HCM thuÙc m·t tiÁn cça Đ¡i lÙ Vòng Cung, ngay c¡nh h§m Thç Thiêm. dungquoc vì th¿, Sunshine Venicia tÍa l¡c ngay hàng lo¡t siêu ph©m cao c¥p cça qu­n 2 như: Empire City (Keppel Land), Eco Smart City (Lotte), Sala Đ¡i Quang Minh, The Metropole, Thç Thiêm Xi, The Riverin,...

QuÑc Dũng Blog nh­n xét Nhïng ch× Vưãt b­c vÁ vË trí cça chung cư Sunshine Qu­n 2

can ho sunshine venicia

Theo nh­n đËnh cça Các chuyên gia BDS cũng như nh­n xét chung cça QuÑc Dũng Blog thì Sunshine Venicia ©n chéa vË trí VÛi nhiÁu điÃm Vưãt b­c như:

- Thé nh¥t, đËa th¿ thuÙc trung tâm cça t¥t c£ thå g¯n k¿t

lúc trß thành cư dân cça căn hÙ Sunshine Venicia Qu­n 2, quý ngưÝi dân s½ dÅ dàng và mau chóng đi l¡i mÙt sÑ nơi khác nhau như:

+ Qu­n 1: di chuyÃn qua h§m Thç Thiêm ho·c qua c§u Thç Thiêm 1, c§u Thç Thiêm 2 chÉ chëng të 3-5 phút.

+ đi l¡i khu đô thË C£ng Khánh HÙi ( qu­n 4): chÉ m¥t 3 phút thông qua h§m Thç Thiêm.

+ l¡i qu­n Bình Th¡nh: chÉ m¥t kho£ng năm phút thông qua c§u Thç Thiêm 1.

+ Ti¿p c­n qu­n 7: r¥t tiÇn nghi và mau l¹ lúc qua h§m Thç Thiêm- NguyÅn thiÇn ra. trong tương lai s½ có thêm tuy¿n đưÝng c§u Thç Thiêm 4 - đưÝng NguyÅn Văn Linh.

+ đi tÛi Nhïng tiÇn nghi cao c¥p, trung tâm kinh doanh, khu vñc văn phòng cao c¥p: ChÉ trong sÑ të 3-5 phút.

- Thé 2, lÑi view xinh đ¹p đem l¡i t§m nhìn nÙi b­t “ triÇu đô”

Theo QuÑc Dũng Blog c­p nh­t thì ß Sunshine Venicia qu­n 2, 100% Các căn hÙ đ³ng c¥p cça dñ án đÁu s½ có hưÛng view tuyÇt h£o xéng đáng t§m nhìn triÇu đô khi nhìn vÁ phái qu­n mÙt, sông lÛn Sài Gòn. khá ít dñ án t¡i trung tâm ra phÑ tÛi có thà sá hïu quù đ¥t ĐÑi vÛi nhiÁu lãi th¿ như nhiên. VÛi cách nhìn này, Khách hàng s½ đưãc tr£i nghiÇm và t­n hưßng điÁu kiÇn an cư hoàn toàn thoáng đãng, trong lành dù b¥t cé giai đo¡n gì trong ngày ngay ß chánh căn hÙ cça mình.

- Thé ba, vÁ m·t b±ng giá bán nhÝ vË th¿ cça dñ án Sunshine Venicia Qu­n 2

can ho sunshine venicia quan 2

Theo kh£o sát cùng cça QuÑc Dũng Blog thì m·t b±ng bÝ b¿n bán cça Nhïng dñ án t¡i khu Thç Thiêm tính l¡i thÝi kó hiÇn ß là 4500 USD/m2. m×i 5, m·t b±ng giá bán s½ gia tăng trưÝng chëng > 25% ( të kho£ng 2-3 5 trß đ¿n đây).

VÛi hÇ thÑng Cơ sß h¡ t§ng đưãc quy ho¡ch bài b£n như c§u Thç Thiêm mÙt, 2,3,4 đang đưãc phát triÃn nh±m k¿t nÑi VÛi nhïng tuy¿n đưÝng khác nhau trong thành phÑ s½ khi¿n cho kho£ng cách k¿t nÑi tÛi mÍi đËa điÃm të căn hÙ đ³ng c¥p qu­n 2 này trß ra cñc kó tiÇn ích. Và nhÝ viÇc ©n chéa lÙ trình thoáng đãng thì tình tr¡ng bË ùn t¯c giao thông s½ khá hi¿m khi x£y thành. Và đ·c biÇt, QuÑc Dũng Blog vàng ch¯n, lúc sÑng ngay t¡i trung tâm Thç Thiêm thì mÍi mÍi tiÇn ích të bán l» hay gi£i trí, vui chơi gi£i trí, trung tâm thương m¡i đÁu t¡o đ§y đç nh±m Làm phåc vå Quý khách t¡i khu vñc này như Central Plaza - chu×i thương m¡i sau lòng đ¥t, chç hát Opera, hÇ thÑng tiÇn nghi Cresent Bolevard, Central Lake, hÓ trung tâm.

hơn đây là Nhïng đánh giá vÁ vË trí cça dñ án căn hÙ Sunshine Venicia cça QuÑc Dũng Blog, hi vÍng s½ đem tÛi thå hïu ích dành Khách hàng, chç đ§u tư.

Website URL: